2016 m. kovo 19 d., šeštadienis

Манифестация: Совершенный гражданин


Манифестация: Совершенный гражданинI действие. Иронически-патетическое. Эго – рекламное пальто.

Каким должен быть совершенный гражданин?

-        Может быть известно укоренён, посажен как липа между решётками тротуара? А может рекламная почва должна вырастить его части? А потом скрепами соединить его руки и губы к голосующим как положено, к пристойно соглашающимся и верно поддерживающим? А может его надо распять гвоздями к тротуару торжественной площади? Гражданин, бей свои таинства к спектаклю героизма!

Каким должен быть совершенный гражданин?

-        Может он должен затянуть пояс ради общего телевизионного дела? Можно завязаться кожаными ремнями, или завернуться в проволоку, а ещё лучше в зрелищные колючие муки. Страдание ради телевизионного дела является великим знаковым самопожертвованием. Затянитесь пультами послушания, диванами верности, мучайтесь на кухнях и идите на самопожертвование в застольях ради публичных зрелищ!

Каким должен быть совершенный гражданин?

-        Может решительно молчаливым, едино-немым, торжественно зорким? Он не плача и не горюя, не протестуя и не обсуждая подымает испытания жизнью, и тихо, преданно смотрит и слушает. А ещё лучше вшить себе в рот молнию, или гламурные брошки, а если хотите - зашейте рты модными шнурками и даже бантиками. Решительному обществу зрелищь достаточно и немого, но верного звёздам взгляда. Наблюдайте и следите так, как мы вам скажем: может быть на право ... а может на лево ... а может назад ... а может вперед ... в светлое будущее зрелищь! Нет времени сомнениям! Достойно и отважно встречайте транслируемое будущее!


   II действие. Alter ego – вывернутое пальто.

Каким должен быть совершенный гражданин?

-        Таким, который вытаскивает гвозди из тем своих зависимостей, преодолевает тягу героического брусчатника, яд рекламной земли, сам учреждает общины и движения, даже если большинству с ним не по пути, даже если у него нету знака надёжных.
Каким должен быть совершенный гражданин?

-        Способный завязать ремни тем, которые призывают красивому и достойному оскудеванию и уменьшению, или он закручивает в невидимые проволоки мук тех, которые зовут к блистательному самопожертвованию. Он не зрелищен и его действия переворачивают популярные образы. Жертвуйте теми, которые славят зрелища!

Каким должен быть совершенный гражданин?

-                    Сомнительно разговорчив. Он по своему говорит наболевшее и обсуждает мечты, а его слова и предложения происходят не из экрана, не из больших корпораций, и не из служивости. Он опять учится говорить, ног уже сам и с друзьями очищаясь от штампов и стереотипов. Он странно протестует из-за неблагополучия или неприемлемо молчит. Он говорит, поскольку его взляд необычно отличен, непохож на формируемое мнение своих. Он вместе с друзьями решается ради гражданских идеалов, а не крутится и не мечется посреди приемлемых картин. Он солидаризируется и вместе с другими находит время сомнениям и альтернативам и на будущее не смотрит, но сам с друзьями его сотворяет.


2016 m. kovo 15 d., antradienis

Manifestacija: Tobulas pilietis

I veiksmas. Ironiškai-patetiškas. Ego – reklaminis paltas.

„Koks  turėtų būti tobulas pilietis?

-          Gal žinomai įšaknytas, pasodintas kaip liepa tarp šaligatvio grotų? Gal jo kūno dalis turi auginti reklaminė žemė? O paskui rankas ir lūpas sąvaržomis prisegti prie tinkamai balsuojančių, deramai pritariančių ir ištikimai palaikančių? O gal jį reikia nukryžiuoti vinimis prie iškilmingos aikštės grindinio. Kalk pilieti savo slėpinius prie spektakliško heroizmo!

Koks turėtų būti tobulas pilietis?

-          Gal jis turi būti susiveržęs dėl bendro televizinio reikalo! Galima susiveržti odiniais diržais, ar susisukti vielomis, o dar geriau vaizdingomis spygliuotomis kančiomis. Kentėjimas dėl televizinio reikalo šiandien yra didis pasiaukojimo ženklas. Susiveržkite paklusimo pulteliais, ištikimybės sofomis, virtuvėse kentėkite ir užstalėse aukokitės dėl viešųjų regimybių!

Koks turėtų būti tobulas pilietis?

-          Gal ryžtingai tylus, vieningai nebylus, iškilmingai akylus. Jis pakelia gyvenimo išbandymus neverkdamas ir neaimanuodamas, neprotestuodamas ir nesvarstydamas, o tyliai ir ištikimai žiūrėdamas ir klausydamas. O dar geriau į burną įsisiūti užtrauktuką, ar blizgančias sages, o jei norite – suvarstykite burnas madingais raišteliais ar net kaspinėliais. Ryžtui ir spektakliškai visuomenei pakanka nebylaus ir žvaigždėms ištikimo žvilgsnio. Stebėkite ir sekite kaip jums pasakysime: gal būt į dešinę ... o gal į kairę ... o gal atgal ... o gal į priekį ... į šviesią regimybių ateitį! Dvejonėms neliko laiko. Pasitikite tyliai ir ryžtingai transliuojamą lemtį!


   II veiksmas. Alter ego – išvirkščias paltas.

Koks turėtų būti tobulas pilietis?

-          Tas, kuris išplėšia vinis iš priklausomybės temų, įveikia herojiško grindinio trauką, reklaminės žemės nuodus, pats steigia bendruomenes ir sąjūdžius, net jei daugumai su juo nepakeliui, net jei neturi patikimųjų ženklo.

Koks turėtų būti tobulas pilietis?

-          Gebantis užveržti diržus tiems, kurie kviečia gražiam ir tauriam menkėjimui ir mažėjimui, arba jis susuka į neregimas kančių vielas tuos, kurie kviečia blizgančiam pasiaukojimui. Jis yra ne spektakliškas ir jo veiksmai apverčia populiarius vaizdus. Aukokite tuos, kurie šlovina regimybes!

Koks turėtų būti tobulas pilietis?

-          Abejojančiai kalbus. Jis savaip sako skausmus ir svarsto svajones, o jo žodžiai ir sakiniai kyla ne iš ekrano, ne iš didžiųjų korporacijų, ir ne iš tarnystės. Jis vėl mokosi kalbėti, bet jau pats ir su draugais, išsivalydamas nuo štampų ir stereotipų. Jis keistai protestuoja dėl negerovių ir nepriimtinai netyli. Jis sako, nes jo požiūris yra neįprastai skirtingas, nepanašus į formuojamą saviškių nuomonę. Jis kartu su draugais apsisprendžia dėl pilietinių idealų, o ne sukinėjasi blaškomi priimtinų vaizdų. Jis solidarizuojasi ir kartu su kitais randa laiko dvejonėms ir alternatyvoms ir ateitį ne žiūri, o pats su draugais ją atveria.


Манифестация о совершенном гражданине состоит из двух частей: иронической и альтернативной. Ирония о том, что совершенный гражданин должен любить свои корни как липа, посаженная между решётками тротуара. А может совершенный гражданин должен распять себя или свои таинства на плацу торжественной площади? Альтернативная часть манифестации призывает преодолеть тяготение героических площадей, преодолеть зависимости от общества спектакля и вместе с друзьями творить множественные, альтернативные  пути будущего.


The manifestation of a perfect citizen consists of two parts: an ironic and alternative. The irony about what the perfect citizen should love their roots as a lime tree, planted between the sidewalk gratings. Maybe perfect citizen must crucify themselves or their mysteries on the parade ground the ceremonial area? An alternative part of the manifestation urged to overcome gravitation of heroic areas, to overcome depending on the society of the spectacle and together with friends to create multiple, alternative ways for the future.

Manifestacija skirta Gintauto Lukošaičio skulptūros "Tobulas pilietis" atidarymui šalia buvusių KGB rūmų Vilniuje. Martyno Juro fotografija.